Domů   RSS   Registrace   A A A A  

Dětské tábory - U Kateřiny

www.ukateriny.cz/ubytovani


Hlavní navigace

Nacházíte se zde: www.ukateriny.cz/ubytovani » Články » Všeobecné smluvní podmínky pro ubytování v RS „U Kateřiny“ Štramberk

Všeobecné smluvní podmínky pro ubytování v RS „U Kateřiny“ Štramberk

1.    Smluvní strany

a)     NOVOS NJ, s.r.o.

Libotín 979, 742 66 Štramberk, IČ:26825007, DIČ:CZ26825007

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26809

Dále jen „provozovatel“

b)    Ubytovaný host v areálu RS „U Kateřiny“ ve Štramberu

Dále jen „zákazník“

Tyto smluvní podmínky provozovatele se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a jsou upraveny těmito Všeobecnými podmínkami

2.    Smluvní vztah

2.1.        K uzavření smluvního vztahu dochází v okamžiku potvrzení rezervace provozovatelem.

2.2.        Zákazník potvrzením rezervace vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami pro ubytování v

              RS „U Kateřiny“ Štramberk.

3.    Rozsah poskytovaných služeb

3.1.        Služba začíná v okamžiku příjezdu zákazníka a zaplacením pobytu v RS „U Kateřiny“ Štramberk

3.2.        Celková cena pobytu zahrnuje ubytování včetně lůžkovin (chatka nebo pokoj), v případě objednání služeb navíc i stravování.

3.3.        Z pobytu nevyplývá pro zákazníka právo na žádné jiné plnění a služby než uvedené v bodě 3.2.

 4.    Platba

 4.1.        Platba probíhá po příjezdu zákazníka v hotovosti na recepci, po dohodě lze vystavit fakturu s platbou převodem nebo s platbou předem.

5.    Změny služeb

5.1.        Provozovatel je oprávněn provést změny sjednaných služeb, tj. změnit termín ubytování, pokud změnu úmyslně nezpůsobil, nastanou-li okolnosti, které provozovateli brání poskytnout službu podle předem sjednaných podmínek.

5.2.        Změny objednaných služeb je provozovatel povinen oznámit  zákazníkovi bez zbytečného odkladu poté, co se o takových okolnostech dozvěděl.

5.3.        Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn do 3 pracovních dnů od jejího oznámení s provozovatelem smluvní vztah písemně vypovědět. Pokud tak neučiní, je tato skutečnost považována za souhlas s provedenými změnami ze strany objednavatele.

6.    Zrušení pobytu zákazníkem

6.1.        Zákazník má právo zrušit smluvní vztah s provozovatelem kdykoliv před zahájením pobytu či v jeho průběhu. Zrušení pobytu musí být provedeno písemně doručením provozovateli na emailovou adresu: ukateriny@novos.cz, popřípadě písemně doporučeným dopisem na adresu provozovatele.

6.2.        Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení provozovateli.

6.3.        Za zrušení pobytu zákazníkem je považováno automaticky i zrušení souhlasu zákazníka se zpracováním osobních údajů.

6.4.        Provozovatel má právo na storno poplatky z ceny objednaných služeb při zrušení smlouvy zákazníkem nebo nenastoupení zákazníka na objednaný pobyt.

6.5.        V případě zrušení pobytu zákazníkem 60 a více dnů před objednaným termínem pobytu si účtuje provozovatel storno poplatek ve výši 10% z celkové ceny objednaného pobytu, při zrušení pobytu zákazníkem 30-59 dnů před objednaným termínem pobytu si účtuje provozovatel storno poplatek ve výši 20% z celkové ceny objednaného pobytu, při zrušení pobytu zákazníkem    29-14 dnů před objednaným termínem pobytu si účtuje provozovatel storno poplatek ve výši 30% z celkové ceny objednaného pobytu, při zrušení pobytu méně než  14 dnů před objednaným termínem pobytu si provozovatel účtuje storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny objednaného pobytu. 

7.    Zrušení pobytu ze strany provozovatele

7.1.        Provozovatel může zrušit smluvní vztah se zákazníkem před zahájením pobytu nebo v jeho průběhu v těchto případech:

a)    V případě, že zákazník závažně narušuje svým chováním a jednáním pobyt v areálu RS „U Kateřiny“ ve Štramberku či pro jiné závažné důvody: zákazník nemá nárok na uplatnění jakékoliv náhrady ze zaplaceného poukazu

b)    V důsledku nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění provozovatele, a které znemožňují zahájení nebo pokračování pobytu zákazníka, tj. v důsledku tzv. „vyšší moci“ má zákazník právo uplatnit jen proplacení poměrné částky z ceny zaplaceného pobytu ve výši 50% od okamžiku, kdy byl pobyt z těchto důvodů ukončen či zrušen.

c)     Pokud zdravotní stav zákazníka neumožní setrvání v areálu RS „U Kateřiny“ ve Štramberku nebo bude jeho zdravotní stav ohrožovat zdravotní stav ostatních hostů areálu (tj. např. infekční onemocnění, podezření na nemoc či úraz), nemá  zákazník právo na jakoukoliv finanční kompenzaci za dny, o které byl zkrácen pobyt.

7.2.        Provozovatel se zavazuje zaslat vratnou částku na účet zákazníka nejpozději do 30 dnů od předčasného ukončení pobytu.

8.    Vyloučení odpovědnosti provozovatele

8.1.  Zákazník potvrzuje při příjezdu a nástupu na ubytování zdravotní způsobilost k pobytu v areálu RS „U Kateřiny“ ve Štramberku. Veškerá rizika spojená s ohrožením zdravotního stavu ostatních ubytovaných v RS „U Kateřiny“ ve Štramberku, nese výhradně sám zákazník. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu či poškození cenných věcí a předmětů.

8.2.  Zákazník prohlašuje, že byl očkován v souladu s platnou legislativou, a že není v den nástupu na ubytování infekční, v opačném případě se zákazník zavazuje uhradit provozovateli veškeré případné finanční postihy, které by v důsledku nedodržení tohoto legislativního požadavku provozovateli vznikly.

9.    Reklamace služeb

9.1.        V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v rámci pobytu neodpovídá smluvním podmínkám nebo platně legislativním normám, má zákazník právo reklamace.

9.2.        Zákazník je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém. Reklamaci je možné provést osobně nebo elektronicky.

9.3.        Pokud nebude reklamace uplatněna okamžitě na místě, zmenšuje se nebo zcela zaniká nárok zákazníka na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném oznámení nevznikly nebo mohly být odstraněny.

9.4.        Provozovatel je na základě oprávněné reklamace povinen sjednat okamžitou nápravu.

 10.   Ostatní ustanovení

10.1.     Za škody, které zákazník v době pobytu v areálu RS „U Kateřiny“ ve Štramberku úmyslně způsobí na vybavení či zařízení, nese zodpovědnost a uhradí veškerou škodu hotovostně v den ukončení pobytu.

11.Závěrečná ustanovení

11.1.     Zákazník souhlasí s použitím svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. a to výhradně pro potřeby činnosti provozovatele a provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat zákazníka před nepovolanými osobami.

11.2.     Všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1.1.2020.

 
Další možnosti

Náš Facebook
Náš Skype
Ke stažení